ALgemene informatie bij pakketten en losse onderdelen.

Pakketprijzen en akties

Pakketprijzen en - voorwaarden zijn geldig op moment van boeken, waarbij ondanks alle zorgvuldigheid bij nieuwe wijzigingen een typefout onder voorbehoud is. U wordt dan direct hiervan op de hoogte gebracht ingeval u dan net geboekt heeft.

Doorlopend zijn er voor scholieren en studenten doorlopende acties. Voor exacte voorwaarden kan contact gezocht worden bij de verkeersschool..

Daarnaast zijn er doorlopende acties die voor iedereen interessant zijn. Weet u iemand die zijn of haar rijbewijs nog wilt halen, dan geldt deze aktie ook voor u.

Voor iedere aangebrachte leerling  ontvangt de aanbrengende leerling 60 lesminuten.

Voor de aanvullende voorwaarden geldt in alle gevallen dat er contact moet de verkeersschool moet worden opgenomen, dan wel dat de tussenpersoon benaderd zal worden door de verkeerschool .

Lespakketten: Losse lessen, tussentijdse toets en examens

De verkeersschool heeft losse reguliere praktijklessen van 60 lesminuten tot 120 lesminuten binnen haar pakket.

De reguliere intest wordt gratis, wanneer een pakket van meer dan 1200 lesminuten met praktijkexamen wordt afgenomen.   

Losse theorie-examens kunnen via de verkeersschool worden geboekt; losse tussentijdse toetsen, praktijkexamens (CBR tot BNOR) zijn combineerbaar bij alle pakketten  De meerprijzen zijn comform de basistabel.

CBR en Eigen Verklaring

De Eigen Verklaring (EV) dient door de kandidaat zelf te worden ingevuld. Deze verkeersschool vult in principe geen EV meer in.

Dit t.g.v. misbruik van de situatie in het verleden. Hiervoor uw begrip.

CBR-Producten

Onderstaande CBR-produkten worden als basic vermeld  voor en bij de pakketten.

Deze produkten kunnen middels een toeslag worden aangepast naar het gewenste produkt.

Op  de navolgende producten zijn standaardprijzen zonder toeslag van toepassing:

 • Theorie B – Standaardexamen – Klassikaal
 • Theorie B – Individueel
 • Eigen Verklaring in te vullen door leerling
 • Eigen Verklaring in te vullen door Verkeersschool
 • B-Tussentijdse toets
 • B-Tussentijdse toets – Nader onderzoek
 • B-Praktijkexamen Standaard incl. 60 min. rij-instructie
 • B-H Praktijk-Herkansingsexamen Standaard incl. 60 min. rij-instructie

CBR-producten zoals ondervermeld en afwijkend van bovenvermelde  reguliere produkten worden middels een toeslag gefactureerd. Deze toeslagen zijn, tenzij afwijkend vermeld wordt, inclusief 60 minuten lestijd. Deze lestijd wordt niet verrekend indien geen of gedeeltelijke gebruik gemaakt wordt van de daarbij vermelde standaard dan wel afwijkend lestijd. Wanneer meer dan 60 minuten lestijd wordt verbruikt voorafgaand een praktijktoets wordt deze gefactuurd. Dit principe kan worden losgelaten.

 • CBR.B-FA      :  Praktijkexamen-Faalangst + L.075
 • CBR.B.NO     :  Praktijkexamen–BNOR + L.075
 • CBR.B.NO-FA:  Praktijkexamen–BNOR Faalangst + L.075
 • CBR.B-AA     :  Praktijkexamen-AA + L.075
 • CBR.B-AA-FA:  Praktijkexamen-AA Faalangst + L.075

 

Bovenstaande examenonderdelen zijn flexibel te binden aan elk gewenst lespakket.

Deze zijn door middel van een toeslag aan elk pakket te koppelen.

Het standaard regulier produkt is Standaard B-praktijkexamen, dan wel het standaard B-Herexamen met 60 minuten lestijd voorafgaand aan de praktijktoets..

Deze onderdelen zijn excl. Eigen Verklaring.

 

Lespakketten: Reguliere lessen zonder de examens of tussentijdse toets

Alle pakketten zijn doorgaans onderling combineerbaar.

Ingeval de situatie waarbij de cursist reeds in bezit is van een geldig rijbewijs voor de categorie B, C of D  vervalt de examenverplichting bij het afgenomen pakket.

Examenverplichting vervalt na 6 maanden na aanvang van de 1e les bij het afgenomen lespakket. Danwel na onderlinge overeenkomst.

 

Lespakketten: Samengestelde totaalpakketten

Samengestelde pakketten met examens met het karakter van een totaalpakketten zijn over het algemeen inclusief slipcursus. Zie hiervoor het pakkettenoverzicht.

 

Lespakketten: Aanvullende pakketten

Verkeersschool Heijkoop heeft naast de reguliere pakketten de *uur-AP en *uur-APH-pakketten. Dit staat voor:  Aanvullend Pakket en H voor incl. Herexamen praktijk.

Het AP-pakket is voor de situatie er overhoops een paar extra lessen bij geboekt willen dan wel moeten worden, door welke oorzaak dan ook. Dit pakket kan ook met een praktijkexamen gecombineerd worden na een ongelukkig moment op het praktijkexamen. Deze is leverbaar, met dit verschil dat het *uur-AP-pakket uitsluitend leverbaar is aan hen die het examen via Verkeersschool Heijkoop gereserveerd hebben. Wanneer nieuwe leerlingen gebruik van de APpakketten willen maken  zijn zij verplicht een examen af te nemen via Verkeersschool Heijkoop.

 

Speciaal pakketten

Specials: Algemeen

Speciaal pakketten zijn de pakketten voor o.a. hen waarvoor de normale reguliere lesinstructie niet van toepassing is of kan zijn. Hierbij kunnen de leveringsvoorwaarden afwijken bij de leverings-, en betatlingsvoorwaarden. Dit heeft betrekking op de persoonlijke situaties waarin deze doelgroep zich begeeft.

De lessen worden zodanig ingericht dat er effectief kennis wordt overgedragen zonder dat overbelasting bij de leerling optreeed.

Specials: Faal- -en  Verkeersangst

De FenV-pakketten hebben zijn gericht op Faal- en verkeersangst.  Hierbij valt verkeersangst of helemaal volledig geformuleerd: angst ontstaan in, voor en/of tijdens verkeersdeelname onder het programma 'Terug-in-het-verkeer'. Wanneer men nog geen rijbewijs heeft zal de faalangscoaching later vervolgd worden met faaltraining. Deze extra gangen maken dan onmerkbaar deel uit van de aangepaste rijopleiding. Dit pakket biedt in geval een coachingstraject volgens het 'Terug-in-het-verkeer' programma wordt gevogld na voltooiïng van de dit traject een werkwerkmap met een boekje waarin alles nog een keer staat. Deze werkmap kunt blijven gebruiken en uw ervaringen registeren en evalueren. Daarnaast kan u uw nieuwe uitdaging opschrift stellen en uw vragen bundelen en deze neerlreggen bij de nazorg door de verkeersschool. U wordt niet direct na het coachingstraject aan uw lot over gelaten.

Specials: AD(H)D

Bij ADH(H)D is afhankelijk in welke mate men last heeft van de beperkingen. Hierbij zijn de comorbiditeiten doorslagevend voor onder welke noemer de rijinstructies moeten worden aangeboden. Dit is niet op voorhand vast te stellen. Echter lichte gevallen van AD(H)D kunnen een gewoon en reguliere rijopleiding volgen. Ingeval gewenst kan hier gevraagd worden voor les 1 op 1 waarbij de leerling niet in contact komt met een andere leerling. Dit moet dan wel kenbaar gemaakt worden, daar hier de erxtra 'lestijd' gedeeltelijk voor doorloopt.De lestarieven zijn gebasseerd op maximaal een half uur in zijn totaliteit aan extra 'in'produtieve uren. Dit heeft de consequentie dar er in voornoemde situaties een lesblok van minimaal 1,5 uur of 2 uur moet worden afgenomen. Dit wordt per les bekeken en is afhankelijk van de geboekte uren voor als na deze les.

Specials: Autisme

Voor leerlingen met een beperking van in een type autisme zijn de leverings- en betalingsvoorwaarden sterk afwijkend. Wie meer kennis van Autisme heeft zal begrijpen waarom. De leverings- en betalingvoorwaarden wijken hier sterk af t.o.v.. Hier geldt net als bij de leerliing met AD(H)D waarbij de vraag is hem of haar uitsluitend alleen te laten rijden maximaal een een half uur extra tijd op het afgenomen blok  zonder verrekeing van lesminuten (tijd). Dit heeft alls consequentie dat hier minimaal een lesblok van 1,5 uur afgenomen moet worden. Daarnaast wordt extra aandacht aan de administratie en huiswerkbegeleiding besteed.

Specials: Senioren

Voor de oudsten onder ons heeft de verkeersschool het 'Terug-in-het-verkeer'-programma primailr geschreven. Dit programma heeft ook sterk afwijkkende betalings- en leveringsvoorwaarden. Het verdiend wel aanbeveling deze nauwkeurig na te leven, daar ook hier laat afberichten van de de lessen met open staand saldo wordt verrekend. Afzeggen door plotseling niet meer durven is hier een van de voorwaarden die niet opgaat, daar hier juist het programma voor geschreven is. De pakketten zijn ook hier van diverse beginsaldi. Afhankelijk van waar u woont zijn er pakketten beschikbaar om u weer terug in het verkeer te brengen met voldoende zelfvertrouwen waarbij  gweoon mee durft te gaan in het moderne verkeer!. Tevens biedt dit pakket een boejke voor bijscholing voor ouderen en een werkmap in bladen met handleiding. Hiermee wordt het mogelijk na afloop van het 'Terug-in-het-verkeer'-programma alles nog eens rustig na te lezen en u uw vorderingen  en ervaringen te schriftelijk vast te leggen om later danwel direct te evalueren. Tevens biedt de verkeersschool met dit pakket ook de nazorg.

Combinatie van diverse pakketten

De meesate pakketten zijn combineerbaar. Welke wel en welke niet, met welke randvoorwaarden. Deze treft u ook vermeld.

Verder is het interessant dat niet een faalangstpakket apart hoeft worden afgenomen wanneer een groter samengesteld pakket (totaalpakket) wordt afgenomen.

Wanneer sprake is van concentratieproblemen zonder AD(H)D - of niet gediagnoseerd - hoeft u bij deze verkeersschool niet aan speciaal pakket, maar volgen wij in het begin het reguliere traject naar het rijexamenn. Mocht ik duidelijke signalen waarnemen van een beperking binnen een spectrum, dan mag u de wetenschap nu hebben dat de rijinstructeur iemnd is met gevorderde kennis van autisme en AD(H)D. Deze zal in alle bescheidenheid en met respect de mogelijkheden doorcommuniceren hoe de gang naar het rijexamen ingezet  kan worden. In alle situaties is de privacy hier van zelfsprekend gewaarborgd.

Tenslotte

Er is een tabel bijgevoegd waar u snel kunt zien hoeveel lesblokken u in een bepaald lespakket en met lestijd per lesblok globaal haalbaar zijn. Dit is globaal daar men aan het einde van de rijopleiding afhankelijk is hoe ver men van de betreffende verkeersopgaven en -locaties verblijft. Niet tegenstaande biedt het u enig houvast iets in te schatten. De verkeerschool zal zelf erg flexibel en scherp er op letten dat afhankeliik van hoe ver de leerling/cursist is in de opleiding dan wel het coachingstraject om er de maximale leer-en oefentijd effectief beschikbaar aan te bieden.

Ingeval een ander rijinstructeur ingezet moet worden zal deze niet op de specials ingezet worden. Uitsluitend voor reguliere rijinstructie zal deze de plaatsvervangend rijinstructeur de rijschoolhouder vervangen.