Algemene  Leverings- en betalingsvoorwaarden

De voorwaarden en bepalingen zijn afwijkend danwel aanvullend op danwel vervangend de bepalingen en leden op de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Stichting Rijschool Belang. In alle situaties is deze hierarchisch boven de standaard leverings en -betalingsvoorwaarden dan overige bepalingen.

Algemene leveringsvoorwaarden

Ondervermelde leveringsvoorwaarden zijn aianvullend danwel plaatsvervangend van karakter.

Algemene betalingsvoorwaarden

Aanvullende restitutieve bepalingen
Ondervermelde artikelen zijn aanvullend en overstijgen de algemene standaard leverings en betalingsvoorwaarden van Stichting Rijschool Belang.
Gereserveerde producten en diensten worden in principe niet teruggenomen of gerestitueerd.
Hier kan van afgeweken worden, waar de beoordeling eenzijdig bij de verkeersschool ligt.
Restitutie zal afhankelijk per situatie en het afgenomen lespakket telkenmale worden beoordeeld.
Verkeersschool Heijkoop behoudt zich het recht voor in deze gevallen administratiekosten in rekening te brengen, dan wel in te houden bij restitutie.
Afweging vindt plaats op grond van teerlijke en oprechte benadering van zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer.
Ingeval afmeldingen van lessen worden deze afhankelijk beoordeeld naar:
•  het moment in directe relatie tot betreffende lesblokken;
•  de situatie van de (kandidaat)bestuurd(st)er/cursist in deze;
•  zijn/haar rol/functie in de betreffende situatie;
•  het afgenomen lespakket.

De eindbeoordelingen vinden te allen tijde plaats op grond van redelijkheid en billijkheid.
Bij het constateren van valsheid in geschriften en direct geleden financiële niet verhaalbare schade zal deze middels in 1ste instantie middels een aanvullende nota dan wel aansprakelijkheidsstelling worden aangeschreven.

De restitutie zal bij afmelding kunnen plaats vinden in:
•  gedeeltelijk financieel administratief afschrijving van afhankelijk de factoren;
•  behoud van lestijd saldo – mogelijk met verrekening van afgeschreven financieel administratieve lestijd.
•  zolang het behalen van het rijbewijs niet heeft plaatsgevonden zal restitutie in financiële zin zal niet geaccepteerd worden.

Ingeval er sprake is van feitelijke geografische EN onrealistische haalbaarheid m.b.t. bijv. verhuizingen zal deze naar redelijkheid en billijkheid daar en tegen wel financiële restitutie plaatsvinden.

Overige situaties zullen per situatie en moment worden beoordeeld.

Ingeval overgegaan wordt naar restitutiebetalingen vanuit de verkeersschool zal deze synchroon lopen met een correctiefactuur. Deze ontvangt u/jij fysiek als digitaal.

Voor alle lessen gelden de volgende Lesovereenkomsten Verkeersschool Heijkoop .

Maak altijd tijd de leverings- en betalingsvoorwaarden goed door te nemen voordat u zich aan iets verplicht. Deze maken altijd deel uit van een verplichtingsovereenkomst.

Aanvullende bepalingen en voorwaarden m.b.t. medische trajecten en  -protocollen

Ondervermelde bepalingen en voorwarden hebben betrekking op medische trajecten bij de rij-opleiding danwel de examengang en vervolgtrajecten in deze.

1. De verkeersschool gaat uit van het grondbeginsel dat de Eigen Verklaring (EV) correct en naar waarheid wordt ingevuld. In de situatie waarbij de EV onbewust dan bewust niet correct dan wel onvolledig naar waarheid is ingevuld gaat de financieel veranwoordelijke bij afgenomen contract dan de contractnemer accoord met vrijwaring van de verkeersschool bij financiële danwel procedurele consequenties die hieruit voortvloeien. De verkeersschool en rijinstructeur worden daarmee tenzij hen verwijtbaar uitgesloten van ingebreke blijving.

2. De contractnemer is bij aanvaarding van de leveringsvoorwaarden op de hoogte en aanvaardt dat de verkeersschool niet de vrijheid heeft procedureel af te wijken van de centraal opgestelde medische en volgprotocollen in voorkomende  situaties. De betreffende rijinstructeur is verplicht zich houden aan overeenkomstig protocol voor behoud van zijn 'licentie'.

3. In geval rijinstructie geven wordt aan hen met een aan AD(H))D en Autisme gerelateerde stoornissen worden de protocollen aangewend e.e.a..opgesteld i.s.m. kenniscentra voor Auitisme en AD(H)D. Deze zijn zoals in lid 2 vemeldt dwingend opgelegd m.b.t. de licentieverlening als behoud  bij de rijinstructeur.

4. Wanneer bewust door contractnemer medische protocollen bij bijv. Autisme en AD(H)D gerelateerde stoornissen worden losgelaten, gaat de contractnemer accoord met in lid 1 vermelde consequenties, waaronder geen toegang tot daarvoor aangepaste praktijkexamens met de rijvaardigheidseisen vermeldt in deze protocollen en  examinatoten. 

5. De financieel verantwoordelijke rechtspersoon van de contractnemer, als ook ingeval minderjarigheid  bij deze contractnemer wordt gevraagd bij ingeval lid 4 van dit artikel wordt verkozen een afstandstandsverklaring te tekenen waarin wordt afgezien van  - in 1ste instantie - het volgen van vanuit rechts-, protocollair- en licentibehoudswege naar de rijinstructeur toe in gevaar brengen van zijn of haar aanvullende licenties aangaande betreffende specialismen. De rijinstructeur/instructrice zal hiermee gevrijwaard worden ten einde zijn/haar licentie niet te verliezen overeenkomstig gestelde in de leden 2 en 3 van dit artikel.

https://rijles-en-autisme.nl/picts/logo.gif
https://www.spectrumbrabant.nl/site/wp-content/uploads/2012/05/logo.png

Aanvullende veiligheidsbepalingen

Ondervermelde veiligheidsbepalingen zijn aanvullend op de standaard veiligheidsbepalingen van de Stichting Rjschool Belang en wetgever.

1. Expliciet verzwegen van een tijdelijke andere waarheid dan vermeld bij opgaven van inschrijving dan wel niet accepteren van zodanige situatie door (kandidaat)leerling/cursist bij het niet kunnen weten dan wel te laat kunnen opmerken door van dienstdoende cursusleider/instructeur waarbij hij/zij zichzelf in gevaar brengt dan wel heeft gebracht geeft de cursusleider/(rij)instructeur de vrijheid te handelen naar van rechtswege verplichte protocollen.

2. Afwijkend van de standaard leveringsvoorwaarden voor praktijklessen rijvaardigheid van de SRB en afwijkend van de in artikel 8 de regels 2 en 3 van de WVW 1994 vermelde maxima aan alcoholgehalten in uitademende lucht dan wel aanwezig bloed, hanteert verkeersschool het principe 0,00 promille of milligram alcohol in adem of bloed.

3.  Zolang de situatie het feitelijk toestaat, op moment direct bij aanvang dan wel geconstateerd tijdens de praktijkrijles waarbij de oorzaak onweerlegbaar ligt bij de (kandidaat)bestuurder/cursist heeft de dienstdoende cursusleider/(rij)instructeur de positie de betreffende praktijkrijles (tijdelijk) af te sluiten en deze op een afgesloten terrein voort te zetten.

4.  Deze cursusleider/rijinstructeur heeft daarnaast het recht de betreffende les direct administratief af te sluiten volgens leveringsvoorwaarden van de SRB, wanneer de toegevoegde leden 2 en 3 van de aanvullende veiligheidsbepalingen ontwijfelbaar en onweerlegbaar realiteit zijn.

5.  De kandidaat(bestuurder)/cursist gaat akkoord waarbij hij/zij zich ervan vergewist heeft geen vrijheid heeft niet mee te werken aan een evt. alcohol- of concentratietest. Deze zal uitsluitend plaatsvinden indien daar ernstig reden voor is. Financiële consequenties kunnen als overeenkomstig verwijtbaar gedrag door de (kandidaat)bestuurder/cursist administratief worden afgehandeld.

Algemene aangepaste betalingsvoorwaarden

Gefaseerde betalingstermijn zijn standaard en met een minimum van 400 EURO per termijn en of situatie.

Met betrekking tot afsluitende danwel de termijnen waarin in een tussentijdse toets, voortgangstoetsen of examens plaats gaan vinden moeten deze voldaan kunnen worden uit reeds ontvangen vooruitbetaling met op moment van aanmelding voldoende positief saldo voor af te dragen betalingsverplichtingen.

Niet afgenomen lessen ten gevolge van het behalen van het rijexamen bij Verkeersschool Heijkoop worden gerestitueerd a 32 EURO per lestijd van  60 minuten en met creditnota afgehandeld.

Standaard SRB-levering- en betalingsvoorwaarden

Deze volgen op de website, maar zijn altijd opvraagbaar bij Stichting Rijschool Belang.

Deze hebben ongeveer dezelfde voorwaarden en garantiestellingen als  die van de Bovag.