Policy bij Lescam-registraties

Policy & Aanvullende juridische bepalingen

Op de teksten en afbeeldingen op deze site liggen copyrights. Deze liggen bij Dienstenceentrum Heijkoop, moederbedrijf van Verkeersschool Heijkoop.

Wanneer u toch gebruik maakt van enige informatie op deze website of voornemens bent dit te doen, dan wordt het erg gewaardeeerd dat u dit meldt. U kunt  mail. kunt u mij hiervan op de hoogte stellen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Algemene en aanvullende informatie met betrekking tot de jurische inzetbaarheid  van video-beelden en  met de wet op de privacy

Juridische artikelen:Beeld- en geluidsdragende datadragers

Artikel 1, lid 1 - Definities

Beeld- en geluidsdragende datadrager  - Definities

Datadrager:    Iedere denkbare vorm of middel of verschijningsvorm waarop informatie kan of is opgeslagen dan wel vermeld is of kan worden waarbij deze buiten het lichaam van een individu, organisatie kan plaatsvinden.

Video-beeld:    Gefilmd beeldmateriaal waarbij de beelden zijn voorzien van geluidssporen ten doel deze in te zetten voor weergave gelijk dan wel op een later moment in de tijd weggezet.

Geluids-materiaal:    Opgenomen gesprekken onafhankelijk op welke wijze of welke datadrager opgeslagen ten doel deze terug te kunnen luisteren gelijk danwel later in de tijd weggezet. 

Individu:    Iedere rechtspersoon waarbij sprake is van mens, onafhankelijk of deze een organisatie of bedrijf vertegenwoordigt.

Organisatie:    Een algemene juridische bedrijfsvorm waarbij één of meer bedrijfsactiviteiten worden nagestreefd vanuit velerlei motivatie en en doelstellingen.

Bedrijf:    Zie ook organisatie. Deze is meestal een profit organisatie, maar kan ook non-profit zijn. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Leerling:    Een cursist waarbij de einddoelstelliing nog niet zijn bereikt, die middels een opleiding op weg is de hierbij behorende doelsstellingen te bereiken.

Cursist:    Iemand die wel de basiskwalificaties bezit als ingeval bij Verkeersschool Heijkoop het rijbewijs. maar  bezig is met een opleiding aanvullende op de situatie vanuit haar/zijn positie met een rechtsgeldig certificaat bijv. een rijbewijs.

Lescam:    Een gesloten videosysteem waarbij geselecteerde informatie bronnen worden bijeengebracht tot één compact en direct gerelateerd geregistreerd beelddocument. Dit primair ten doel lesinstructie  - in dit geval de een rijles - opnieuw te kunnen (laten) evalueren en hiermee een beter leerresultaat te bereiken bij de leerling/cursist.

Vrijgeven van informatie:    Iedere vorm van openbaarmaken van informatie hetzij in strict vertrouwelijke dan wel aan een categorie individueen, organisaties of bedrijven buiten de selecte groep wie de vertrouwelijke individuen, bedrijven of organisaties inhoudelijk omvatten.

Juridisch eigenaar:    Persoon of bedrijf die omschreven staat als eigenaar in onderhavig artikel en lid.

Tenlastelegging:    Juridische term voor aanklacht . Aansprakelijkheid  welke voor als tegen een individu, organisatie, of bedrijf kan worden ingebracht bij een geschil of conflict, waarbij het doel is deze hetzij te weerleggen hetzij te claimen.

Trainingsdoeleinden:    Gewenste eindresultaten waarbij een doelstelling is uitgezet. Dit is onafhankelijk van de rechtspersoon, orgaisatie of bedrijf. De einddoelstellingen zijn in dit geval dat hier de resultante in te zetten voor leertrajecten. Afhankelijk van de positie die hierin wordt ingenomen kunnen deze hetzelfde zijn. Deze zijn in beginsel uitsluitend voor het leertrajecten waarbij commercieel gebruik niet onder resulteert.

Portetrecht:    Het portretrecht is een aspect van het auteursrecht; het wordt in Nederland geregeld in de artikelen 19-21 van de Auteurswet. Het verschil tussen portretrecht en auteursrecht kan worden uitgelegd aan de hand van het volgende voorbeeld. Als een fotograaf iemand op de foto zet, komt het portretrecht toe aan de afgebeelde persoon en de auteursrechten komen in beginsel toe aan de fotograaf.

Er zijn in de Nederlandse wetgeving enkele verschillen tussen het auteursrecht en het portretrecht:

  • Het portretrecht is persoonlijk; het kan alleen worden uitgeoefend door of namens de afgebeelde persoon (of diens nabestaanden). Het auteursrecht kan daarentegen vervreemd. Het kan worden overgedragen aan een ander (art. 2 Aw). Ook kan het stilzwijgend overgaan naar een werkgever, indien de fotograaf in loondienst werkzaam is en niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen (art. 7 Aw).
  • Het portretrecht geldt tot 10 jaar na het overlijden van de afgebeelde persoon. Het auteursrecht geldt tot 70 jaar na het overlijden van de maker (art. 37 Aw).

Het juridische begrip portret is breder dan hoe het woord "portret" in het dagelijkse spraakgebruik wordt gebruikt. Voor een portret is niet vereist dat de geportretteerde daarvoor heeft geposeerd: ook een foto, die stiekem is gemaakt, kan een portret zijn. Ook is niet in alle gevallen vereist dat het gelaat van de geportretteerde zichtbaar is. De Hoge Raad bepaald dat ook slechts de afbeelding van een "typerende lichaamshouding" een portret kan opleveren. Bovendien hoeft de geportretteerde niet voor iedereen herkenbaar te zijn. Voldoende is dat de geportretteerde herkend kan worden door iemand die de geportretteerde kent. (bron: Wikipedia)

Medepassagier:    In beginsel is iedere rechtspersoon/indivudu die nietzijnde bestuurder van het voertuig is  medepassagier. Dit wordt aangevuld gecorrigeerd met menselijke rechtspersonen - ook vertegenwoordigende een organisatie - wie in het voertuig meerijden en daarbij geen rijinstructie of rijproef doen behoudens bestuurder, instructeur en examinatoren zijn. Een leerling die thuis gebracht wordt danwel een gedeeld lesblok heeft, kan medepassagier maar met een inactieve status van leerling en medepassagier hebben.

Artikel 2 lid 1 - Data en privacy - Algemeen

Artikle 2 lid 1.1    Alle het beeld- en geluidsmateriaal onafhankelijk van hoe opgenomen of vrijgekomen bij  of van praktijklessen zijn  vallen onder het privacybeleid van Dienstencentrum Heijkoop, Verkeersschool Heijkoop  of welke handelsonderneming resulterend hieronder.

Artikel 2 lid 1.2   Door gebruik van de lescam wordt beeld- en geluidsmateriaal aangemaakt met informatie die strict persoonlijk is.

Artikel 2 lid 1.3    Met betrekking tot de privacy is er geen gevaar daar deze nooit prijsgegeven wordt aan derden, tenzij u/jij deze beelden vrij geeft aan anderen.

Artikel 2 lid 1.4    Vrijgaven van videoregistraties van leerresultaten vindt uitsluitend voor interne scholingactiviteiten plaatst. Hierbij wordt zeer select en na benadering van de leerling/cursist toe overgegaan.

Artikel 2 lid 1.5    Geluids- en beeldmateriaal dat awijkend vlg. artikel 2 de leden 1.1 t/m 1.4 voor openbare pulicatie dan wel verspreiding is verboden. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt in of deze geschied om niet dan wel betaald.

Artikel 2 lid 1.6    Bij het verlaten van de verkeersschool worden alle videobeelden/videodata definitief verwijderd en kan er geen gebruik meer van worden gemaakt. Ook niet meer door de leerling/cursist. Voor het bewaren van  enig materiaal voor interne opleiding en studieopdrachten worden bestanden gecodeerd extern op een losse datadrager geparkeerd en niet anders aangewend.

Artikel 2 lid 1.7    Verkeersschool Heijkoop, danwel haar vertegenwoordigende functionaris(sen) stellen alles in het werk uw  privacy correct te beschermen.

Artikel 2 Lid 2 - Juridische artikelen: Portretrecht

Artikel 2 lid 2.1    Er rust altijd portretrecht op de opnamen. Dit portretrecht is standaard dan toepassing, uitgezonderd een juridische weg te gelopen moet worden ten gevolge van een bijv.. ten lastenlegging van schuldlast bijv. waarbij de lesauto is betrokken.

Artikel 2 lid 2.2    Beeld en geluidsmateriaal worden niet vrijgegeven aan derden of enig andere organisatie. Een uitzondering zal altijd in overleg en na benadering van de leerling/cursist plaats vinden.

Artikel 2 Lid 3 Juridische artikelen: Gebruik van videobeelden buiten persoonlijk gebruik

Artikel 2 lid 3.1    Er bestaat geen toestemming behoudens na schriftelijke toestemming die per aanvraag gescheiden moet moet worden voor vrijgegeven van documenten met visueel dan wel auditief van karakter met betrekking op onderhavige beeldmatriaal aan derden dan voor gebruik van betreffende leerling/cursist of diens rechthoudende verzorger/eigenaar van de beeldtenis die op betreffend document staat als op dat leshebbende leerling/cursist.

Artikel 2 lid 3.2    Gebruik van of door meereizende passagier van voornoemd document is niet toegestaan in de breedste zin des woords en heeft geheimhouding over hetgeen gesproken wordt inhoudelijk dan wel vertrouwelijk is.

Artikel 2 lid 3.3    Respect en het vertrouwelijk houden van beelden rechtspersonen als medepassagiers vallen aanvullend evenzo onder de artikel 2 de leden 3.1 en 3.2 ze noemer  voor het vrijgeven van betreffend beeld- of geluidsmateriaal.

Arikel 2 lid 3.4    Van iedere leerling/cursist welke in het bezit van geluis- en beelddragende data van een andere leerling is, wordt het zeer op prijs gesteld deze niet openbaar te maken, overeenkomstig lid artikel 2 lid 3.3.

Artikel 2 lid 3.5    Bij zeer zwaarwegende factoren zal een videoregistratietrack worden ingezet. Hierbij kan een mogelijke tenlastenlegging de oorzaak voor zijn. De verkeersschool behoudt zich altijd het recht voor voornoemde tracks te bewaren om in te zetten bij verdediging of bij het tenlaste leggen van een zaak middels aanlevering van (tegen)bewijslast in een geschil waarbij de inhoud van de opnamen cruciaal is. Dit lid is aanvullend op en in afwijking van het eerder in artikel 2 lid 2.1 gestelde.

Artikel 2 lid 4 - Website data leerlingopnamen

Artikel 2 lid 4.1    De verkeersschool is bezig een afgeschermde website te configureren/lanceren waarbij u uw vorderingen/verrichtingen nog kan herhalen en hier uw/jouw voordeel mee te doen. Leerlingen en cursisten krijgen tegen die tijd  bericht waar en hoe ingelogd moet worden. Tot die tijd zal hij/zij  deze zelf thuis na kunnen kijken en deze kunnen analyseren waardoor de lesevaluaties nog beter en nog efficiënter benut gaan worden. Verkeersschool Heijkoop is trots deze extra dienst u/jou te mogen presenteren maar zeer terughoudend aan de andere kant.

Artikel 2 lid 4.2    Verkeersschool Heijkoop, dan wel diens vertegenwoordiger(s) vragen begrip voor de periode waarbij geen gebruik gemaakt kan worden van diens gesloten digitale leerlingensysteem.

Arikel 3 lid 1 Inzet lescam

Artikel 3 lid 1.1 Standaard loopt de lescammee gedurende de gehele lesblokken waarbij onderwijskkundig deze op elk moment kan worden stopgezet voor een lsituatiebespreking. Daarnaast loopt de camera vanuit verzekeringstechnische achtergrond mee.

Artikel 3 lid 1.2   Inzet van beeld- en geluidregistraties worden ingezet ten behoeve van lesregistraties en - evaluaties. Deze lesblokkken laatste kunnen worden meegegeven aan de leerling/cursist en dienen als huiswerk bij ingaan van de eerstvolgende lessen. Deze lesregistraties zijn eigendom van de leerling met dien verstaande dat geen der artikelen m.b.t. de privacy en eigendomrechten of belangen van anderen geschaad worden.

Artikel 3 lid 1.3    Het gebruik van de beelden is uitsluitend schriftelijke toestemming toegestaan in het openbaar.

Artikel 3 lid 1.4     Videoregistratie wordt ingezet voor monitoring van aangeboden rijinstructies over een tijd van/voor/door de verkeersschool zelf. maar ook voor eigen training met het systeem.

Artikel 3 lid 1.5    De videoregistraties worden niet vrijgegeven aan derden. Dit geldt voor alle gegevens die de verkeersschool in bezit heeft anders dan boekhoudkundig voor de belastingdienst.

Artikel 3 lid 1.6    Vernietiging van videoregistratie kan in principe na elk lesblok. Deze opnamen zullen dan definitef verwijderd worden en niet meer ter beschikking zijn.

Artikel 3 lid 1.7    De leerling cursist krijgt tegen een extra factuur een SD-card via de verkeersschool. Op deze SD-card is de specifieke viewer geplaatst. Deze aanlevering van bewuste viewer wordt verzorgd door de verkeersschool. Het verdiendt aanbeveling deze SD-card uitsluitend te gebruiken voor uw lesopnamen te gebruiken.