Invoering Lescam

23-12-2013 02:53

Lescam ADR3220-plus bij verkeersschool Heijkoop

Met trots kunnen we melden dat wij dit type lescam als extra lesondersteuning gaan inzetten en mogen aanbieden bij de praktijklessen. Middels video-registratie tijdens de praktijklessen wordt er meer boost inhoud meegegeven. Dit is weer een stap voorwaarts binnen ons kwaliteitssysteem van rij- en verkeersonderwijs. Alhoewel het altijd beter kan en er nooit het ultieme niveau bereikt kan worden, wordt er alles gedaan dit te benaderen. Deze verkeersschool durft te stellen dat er optimaal resultaat met maatwerk geleverd moet kunnen worden. Wij zijn nu weer een stap verder u en jou te bedienen hierbij. Met haar inmiddels hoge slagingspercentage wordt nu nog meer mogelijk in combinatie met totaalformule. Wij zijn dan ook erg content dit instructiemiddel in te kunnen zetten bij onze werkmethode.

Wij mogen gebruik gaan maken van de Lescam ADR3220-plus, een voor en door de rijbranche aangepast videosysteem.  Het videosysteem heeft een bereik van in totaal 290graden,  120graden voorwaarts gericht - 170graden achterwaarts. Deze opnamen worden gelijktijdig vastgelegd aan de locatie middels Google Earth en o.a. technische voertuiggegevens.

Men krijgt hierbij de selecte informatie die van belang is voor u/jouw actieve rijles en/of huiswerk, waarbij uw lesverrichtingen/-vorderingen van tijdens de lessen worden vastgelegd. Dit met een hoofddoel u/jou nog efficiënter te kunnen te lesgeven.

Verkeersschool Heijkoop streeft naar keer op keer een kwaliteitsslag te maken in effectief als kwalitatief rij-onderwijs. Met deze investering biedt deze verkeersschool u nog beter te mogen bedienen tijdens de rijinstructie als bij evaluaties later op uw pc/of laptop elders. Het ligt niet aard van deze verkeersschool dit principe los te laten of er mee te schoemelen. U en jou hoogwaardig rij-onderwijs te geven is het doel en niets minder. Dit type lescam sluit helemaal aan op de mentaliteit van resultaatsgericht werken bij het uw/jouw mogelijkheden. Geduld, rust en toch recht op ons gezamenlijke doel afkoersen, zonder u/jou op te blazen is de koers die we blijven varen, of passender bij ons geformuleerd: 'Blijven rijden'.

Video-beelden en privacy

Wij hebben voor het type lescam ADR3220-plus gekozen daar deze de meest complete informatie geeft die beschikbaar komt die bijdraagt aan uw rijopleiding en die gewenst is. Met betrekking tot de privacy is er geen gevaar daar deze nooit prijsgegeven wordt aan derden, tenzij u/jij deze beelden vrij geeft aan anderen. Wanneer dit het geval zou kunnen worden, wordt deze uitsluitend voor interne scholingactiviteiten worden ingezet en dan nog zeer select en met na benadering van u. Dit is een absoluut fantastisch als aanvullend instrument dat nu beschikbaar komt en waarbij praktisch uitsluitend voordeel in uw leerproces bereikt gaat worden. Bij het verlaten van de verkeersschool worden alle videobeelden definitief verwijderd en kan er geen gebruik meer van worden gemaakt. Ook niet meer door de leerling/cursist.

De verkeersschool is bezig een afgeschermde website te configureren/lanceren waarbij u uw vorderingen/verrichtingen nog kan herhalen en hier uw/jouw voordeel mee te doen. Leerlingen en cursisten krijgen tegen die tijd  bericht waar en hoe ingelogd moet worden. Tot die tijd zal hij/zij  deze zelf thuis na kunnen kijken en deze kunnen analyseren waardoor de lesevaluaties nog beter en nog efficiënter benut gaan worden. Verkeersschool Heijkoop is trots deze extra dienst u/jou te mogen presenteren.

Wanneer loopt de lescam wel en wanneer niet

Standaard zal de lescam atijd meelopen. Het gebruik voor de les zelf staat hier los van.

Het gebruik van de beelden is afhankelijk van de situatie, maar zijn beschikbaar ingeval er tijdens een les een punt van discussie mocht zijn/komen.

Wat kost het de leering/cursist

Dit aanvullende instrument bij de rij-opleiding wordt afhankelijk van het pakket standaard. Bij de losse lessen zal deze niet staandaard zijn inbegrepen m.u.v. speciaalpakketten. In de totaal- of all-in-one-pakketten wordt gestreefd deze standaard  te laten zijn.

Bij de kleinere pakketten zal dit instrument als huiswerk-document worden aangeboden als bij te boeken optie. De inzet is de video-registratie altijd tijdens de actieve uitvoering van de praktijkles te gebruiken.

De verkeersschool zal een borg vragen voor de uitleen van een SD-kaart. De voorwaarden die aan de borg en het eigendomsrecht zijn verbonden worden vermeldt bij LESCAM - SD-bruikleenovereenkomst achterzijde 1.0.pdf  een verkorte samenvatting staat hieronder vermeldt.

Juridische artikelen: Portretrecht

Er rust altijd portretrecht op de opnamen.

Juridische artikelen: Gebruik van videobeelden buiten persoonlijk gebruik

Er bestaat geen toestemming behoudens na schriftelijke toestemming die per aanvraag gescheiden moet moet worden voor vrijgegeven van documenten met visueel dan wel auditief van karakter met betrekking op onderhavige beeldmatriaal aan derden dan voor gebruik van betreffende leerling/cursist of diens rechthoudende verzorger/eigenaar van de beeldtenis die op betreffend document staat als op dat leshebbende leerling/cursist. Gebruik van of door meereizende passagier van voornoemd document is niet toegestaan in de breedste zin des woords en heeft geheimhouding over hetgeen gesproken wordt inhoudelijk dan wel vertrouwelijk is. Respect en het vertrouwelijk houden van beelden rechtspersonen als medepassagiers vallen ook onder deze noemer  voor het vrijgeven van betreffend beeld- of geluidsmateriaal. Deze restrictie wil de privacy van iedere leerling/cursist of rechtspersoon waarborgen.

Aanvragen voor toestemming tot gebruik in de breedste zin des woords van de beelden en/of geluidsmomenten vrijgeven voor hierna te noemen doeleinden dan wel verkoop van betreffende materiaal of delen daarvan visueel als auditief in te zetten zal per aanvraag worden beantwoord en moet en vooraf worden aangevraagd en niet achteraf gemeld aan Dienstencentrum Heijkoop.KvK 57079994 geregistreerd te Utrecht, dan wel de dhr. J. Heijkoop eigenaar van Dienstencentrum Heijkoop.

Het via een andere persoon dan wel organisatie in wederom de breedste zin des woords met doelstellingen deze via een anders georiënteerd bedrijfsproduct producerend danwel verhandelend of delend om niets zijnde organisatie verder verspreiden dan wel in bezit te doen komen is niet toegestaan en gelden de hiervoor vermelde resticties voor het verlenen van de schriftelijke toestemming.

De beeld- en geluidsrechten blijven ongeacht de juridische eigenaar van Dienstencentrum Heijkoop, KvK-geregistreerd onder 57079994 te Utrecht waar Verkeersschool Heijkoop onder resulteert bij de dhr. J. Heijkoop thans eigenaar van Dienstencentrum Heijkoop. dd dec. 2013. Dit recht is niet overdraagbaar na eventuele bedrijfsovername.