Specifieke aanvullingen op veiligheidsbepalingen van de VRB

Aanvullende veiligheidsbepalingen VSH

1.    Expliciet verzwegen van een (tijdelijke) andere waarheid dan vermeld bij opgaven van inschrijving dan wel niet accepteren van zodanige situatie door (kandidaat)leerling/cursist bij het niet kunnen weten dan wel te laat kunnen opmerken door van dienstdoende cursusleider/instructeur waarbij hij/zij zichzelf in gevaar brengt dan wel heeft gebracht, geeft de cursusleider/(rij)instructeur de vrijheid te handelen naar van rechtswege verplichte protocollen.

2.     Er wordt systematisch en consequent gewerkt aan de algemene en persoonlijke verkeersveiligheid waarbij sociaal en duurzaam correct verkeersgedrag met het eerlijkheid-duurt-het-langst-principe de norm is. Alle bepalingen hebben een gezond en efficient leerklimaat als doelstelling,  waarbij de financierende partijen  verzekerd zijn dat er lesgegeven kan worden. Veiligheid is hier de absolute basis met de algemene gedragsregels. Dit is onafhankelijk van achtergrond. Verkeersschool Heijkoop is er voor iedereen - ook hen met afwijkend (leer)gedrag rij-onderwijs (incl. de theorie) op maat, waarbij de  'andere' leerling niet wordt uitgesloten.

3.    Afwijkend van de standaard leveringsvoorwaarden voor praktijklessen rijvaardigheid van de SRB en afwijkend van in WVW 1994 artikel 8 de leden 2 en 3 vermelde maxima aan alcoholgehalten in uitademende lucht dan wel in aanwezig bloed, hanteert Verkeersschool Heijkoop het principe 0,00 promille en milligram alcohol.

4.     Zolang de situatie het feitelijk toestaat, op moment direct bij aanvang dan wel geconstateerd tijdens de praktijkrijles waarbij de oorzaak onweerlegbaar ligt bij de (kandidaat)bestuurder/cursist heeft de dienstdoende cursusleider/(rij)instructeur de positie de betreffende praktijkrijles (tijdelijk) af te sluiten en de gereserveerde  lestijd kan op een afgesloten terrein worden voortgezet.

5.     Bij recivisten categoriserend onder Aanvullende veiligheidsbepalingen VSH lid 3 heeft de dienstdoende rij-intructeur de vrijheid direct de praktijkles te beëindigen en deze volledig administratief en financieel af te wikkelen voor de volle duur van betreffend lesblok. Hierbij behoeft geen onderscheid gemaakt te worden in afgenomen lestijd betreffende het gereserveerde lesblok. Dit betreft altijd het actuele lesblok.

6.     De cursusleider/rijinstructeur heeft de vrijheid bij van afsluiting van de praktijkles dan wel een uitsluiting bij een theorieles waarbij een situatie conform genoemd in Aanvullende veiligheidsbepalingen VSH de leden 3 en 5 toe te passen bij uitsluitend ontwijfelbaar en onweerlegbaar ongewenst  gedrag. Er zal dan naar een passender oplossing gezocht gaan worden met de leerling/cursist deze wel door zijn rij-opleiding te helpen.  Deze verkeersschool wil tenslotte iedereen  ook hen  met een leer- en/of gedragsprobleem door door de rij-opleiding helpen. Per individuele kwaliteiten en talenten zal altijd per situatie beoordeeld worden.

7.    Bij lesonderbrekingen al dan niet tijdelijk of definitief gestaakte lesblokken praktijk of theorie zal overeenkomstig Aanvullende veiligheidsbepalingen VSH de leden 3, 4, en 5 en/of volgens WvW 1994 artikel 8 contact worden gezocht met de financieel en als ook de juridisch aansprakelijke partijen bij deze te lezen: de contactpersoon/contactpersonen. Deze kunnen prive als binnen een organisatie zijn. Het handelingsprotocol moet de in Aanvullende veiligheidsbepalingen VSH lid 2 genoemde doelstellingen met het gezond leerklimaat waarborgen waarbij geleerd moet kunnen worden.

Een veilig en stimulerend leerklimaat  waarborgt deze Verkeersschool naar iedereen.

Afhankelijk van de ernst contact gezocht worden de wettelijke aansprakelijke partij/partijen op pro- als re-actieve insteek. Deze gesprekken hebben tot doel positief als corrigerend in de basis te kunnen werken i.p.v. uitsluitend aan symptoombestrijding aandacht te besteden.

8.    De kandidaat(bestuurder)/cursist gaat akkoord waarbij hij/zij zich ervan vergewist heeft geen vrijheid heeft niet mee te werken aan een evt. alcohol- of concentratietest. Deze zal uitsluitend plaatsvinden indien daar ernstig reden voor is. Financiële consequenties worden als overeenkomstig verwijtbaar gedrag door de (kandidaat)bestuurder/cursist administratief afgehandeld. Binnen de mogelijkheden wordt altijd gekeken wat verantwoord EN haalbaar is.