Bijzondere verkeerssituaties

Fietsrotonde met gedwongen rijrichtingen voor overig motoriseerd verkeer

Fietsrotonde in Zwolle

Fietsers in Zwolle kunnen vanaf 2013 gebruik maken van de eerste fietsrotonde van Nederland. Dit jaar werd de rotonde door de aannemer opgeleverd en vrijgegeven aan het het verkeer.

Bijzonderheid

Met de realisatie van dit ontwerp is een fietsrotonde tot stand gekomen,  waarbij het overige gemotoriseerds verkeerd gedwongen wordt zijn weg rechtdoor te vervolgen. Het verlaten van deze rotonde blijft volgens de algemene gangbare voorrangsregels. De haaientanden  en blokmarkeringen zijn hier duidelijk zichtbaar en regelen de voorrangssituatie voor de fietsers met de voetgangersoversteekplaats. De fysieke rijbaan/fietstrookscheidingen moeten de fietser afdoende beschermen.

Ontwerp: Veiigheid en motivatie bij inrichting

De fysieke rijstrookscheidingen zijn verhoogd uitgevoerd.

De rijrichting voor de fietser dwingend tegen de klok in - eenrichtingsverkeer..

Er is niet gekozen voor fietsverkeer in twee richtingen om een minimum aan mogelijke conflictmomenten tussen fietsers onderling als mede met doorgaand gemotoriseerd (lees afslaand) verkeer. Daarnaast is er bewust geen extra ruimte gecreëerd voor een gedeeltelijk fysiek gescheiden fietspad in twee richtingen, naar aangenomen. 

Verkeersstromen en rijrichtingen
Gemotoriseerd verkeer kan alleen een kwart (d.wz. rechtsaf) dan wel 'rechtdoor' gedwongen de rotonde verlaten.

Dagelijks steken veel fietsers de Vechtstraat over ter hoogte van de Vondelkade en de Philosofenallee. Met dit gerealiseerde nieuwe model rotonde  incl. fysieke toepassingen van materialen en markeringen wordt invullig gegeven aan deze 'maiden'-fietsrotonde en haar veiligheid.

Verkeersregelaars
Over het algemeen is 's maandagmorgens op dit kruispunt/fietsrotonde een hoge verkeersintensiteit. Daartoe worden nu op de maandagmorgen verkeersregelaars ingezet. Over  de overige momenten van de week wordt deze nader ingevuld. naar verluid.

Wat kan hier beter in het ontwerp/Waar wordt de verkeersveiligheid niet gediend

Het fietspad is een hier een ringleiding d.w.z. een rotonde zo te lezen als a niveau aan overige wegvakken en inrichtingselementen.  Deze leiden niet tot terugdringing van de naderingssnelheid door het verkeer op de hoofdrijstroken. Bij het verlaten van de rotonde zal deze kunnen uitlokken tot ongewenste contactmomenten met kruisend verkeer. Met de kennis dat een verticale differentiatie in niveau - al is het 6 cm of 8 cm over korte horizontale afstand  - kan preventieve veiligheid worden afgedwonden. Met de huidige toepassing van de wegenverkeerswet worden de meest kwetsbare verkeersdeelnemers beschermt.  Deze aanpassing in een nieuw ontwerp biedt een extra veiligheid en geen schijnveiligheid zoals nu. Dit is hier de gemiste kans.

Een reden waarom  fietspaden en doorgaande rijstroken a niveau zijn uitgevoerd  kan zijn dat de hulpdiensten,  zoals politie, brandweer en ambulances  te veel tijd zouden kunnen verliezen op deze locatie  door snelheidsreducerende - en verkeersveiligheidsverhogende maatregelen. Deze laatste benadering geeft hen die de verkeersveiligheid niet sereus nemen wel de mogelijkheid tot het negeren van algemeen gewenst verkeersgedrag. Dit is een opinie die hier ongevraagd toegevoegd wordt in het kader van verkeerinzicht ontwikkelen bij de (kandidaat)chauffeurs, wegbeheerders en advies- en ingenieursbureaus.